Slide1 Slide2 Slide3 Slide4
Designed by Joomla! Slider

PRACOWNIA TOKSYKOLOGII

Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ CM


kierownik:   prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kłys,  tel. /12/619 96 50

tel. do Pracowni 619 96 55


Informacje ogólne:

Zakres badań obejmuje wykrywanie, identyfikację i analizę ilościową znanych w toksykologii ksenobiotyków (np. trucizn organicznych i nieorganicznych, leków, substancji szkodliwych, narkotyków etc.). Bogate zaplecze aparaturowe umożliwia badania analityczne wymienionych związków chemicznych w płynach ustrojowych, tkankach, w mieszaninach chemicznych, w matrycy roślinnej. Opracowane oryginalnie procedury, w tym certyfikowane przez międzynarodowe organizacje, gwarantują wysoką wiarygodność ekspertyz toksykologicznych.

Pracownia posiada certyfikaty :

 • Analizy środków uzależniających w płynach ustrojowych wydany przez Niemieckie Towarzystwo Chemii Toksykologicznej i Sądowej (GTFCH)
 • Analizy środków uzależniających we włosach wydany przez Światowe Towarzystwo Badania Włosów (The Society of Hair Testing)


Zakres wykonywanych badań:


1. Analiza jakościowa i ilościowa związków o charakterze lotnym :

 • alkohole (np. metanol, etanol, propanol, izopropanol, butanol, izobutanol, alkohol izoamylowy itp.)
 • aldehydy, ketony i estry (np. aceton, octan etylu, benzaldehyd, cykloheksanon)
 • substancje ropopochodne (np. heksan, oktan, cykloheksan, benzen, toluen, ksyleny)
 • glikol etylenowy
 • związki cyjanowe


2. Oznaczanie substancji nieorganicznych:

 • analiza płynów ustrojowych lub tkanek w kierunku obecności jonów metali (np. rtęci, ołowiu, arsenu itp.)
 • analiza płynów ustrojowych lub tkanek w kierunku obecności anionów (np. azotyny i inne)


3.  Analiza jakościowa (wstępna) w kierunku obecności leków i narkotyków w zakresie podstawowym, z zastosowaniem testów immunochemicznych:

 • analiza moczu w kierunku obecności głównych grup narkotyków - opioidów, amfetaminy, kokainy, kannabinoli
 • analiza moczu w kierunku obecności leków - barbituranów, benzodiazepin, trójcyklicznych leków antydepresyjnych


4.  Analiza kompleksowa jakościowa i ilościowa w kierunku obecności ksenobiotyków o charakterze  narkotycznym :

 • opiaty  –  (morfina, kodeina, papaweryna, narkotyna, narceina, itp.)
 • opioidy - syntetyczne leki przeciwbólowe o działaniu narkotycznym (petydyna, fentanyl, pentazocyna, dekstromoramid itp.),
 • amfetamina i pochodne (np. Ekstaza i inne pochodne amfetaminy o charakterze halucynogennym itp.)
 • kokaina i metabolity
 • kannabinole (marihuana, haszysz)


5.   Analiza kompleksowa jakościowa i ilościowa w kierunku obecności leków o różnym działaniu farmakologicznym :

 • leki nasenne (np. pochodne barbituranów, dibenzoazepin itp.)
 • nienarkotyczne leki przeciwbólowe (np. aspiryna, paracetamol itp.)
 • leki psychotropowe – neuroleptyki, antydepresanty, przeciwlękowe (np. fenotiazyny, dibenzoazepiny, benzodiazepiny, pochodne tioksantenu, itp.)
 • leki przeciwpadaczkowe
 • doustne leki przeciwcukrzycowe


6.     Analiza jakościowa i ilościowa ksenobiotyków we włosach :

 • wykrywanie, identyfikacja i analiza ilościowa środków uzależniających w  4  grupach narkotyków - opioidy, amfetamina, kokaina, kannabinole
 • wykrywanie, identyfikacja i oznaczenia ilościowe leków z podstawowych  grup farmakologicznych


7.     Analiza dowodów  rzeczowych :

 • identyfikacja narkotyków (proszki, płyny, susze roślinne, tabletki)
 • identyfikacja dowodów rzeczowych znalezionych na miejscu zdarzenia płynnych i stałych – (płyny, rozpuszczalniki organiczne, alkohole, substancje chemiczne organiczne i nieorganiczne, produkty spożywcze)


8.     Analiza jakościowa i ilościowa pestycydów  :

 • związki fosfororganiczne i karbaminiany
 • polichlorowe weglowodory, DDT, pochodne kwasu fenoksyoctowego, parakwat, dikwat itp.


9.     Analizy specjalne  :

 • oznaczenie hemoglobiny tlenkowęglowej (jako narażenie na tlenek węgla)
 • oznaczenie methemoglobiny we krwi
 • oznaczenie acetylocholinesterazy (ACHE)
 • identyfikacja plam moczu w dowodach rzeczowych
 • identyfikacja plam śliny w dowodach rzeczowych


Materiał do badań:

 • pobrany od osób żywych (krew, mocz, włosy)
 • pobrany w czasie sekcji zwłok (krew, mocz, płyny ustrojowe tj. płyn z gałki ocznej, płyny błędnika wewnętrznego, płyn mózgowo-rdzeniowy, wycinki narządów wewnętrznych, włosy )
 • dowody rzeczowe (próbki cieczy, tabletki, substancje proszkowe, susze roślinne oraz produkty spożywcze)


Dodatkowa działalność:

Eksperci z zakresu toksykologii sądowej wykonują działalność opiniodawczą na podstawie zgromadzonego materiału aktowego w sprawach nietrzeźwości w oparciu o rachunek retrospektywny, jak również w sprawach nadużywania środków odurzających i substancji psychotropowych kontrolowanych Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii czy środków działających podobnie do alkoholu.


Terminy oczekiwania na wyniki ekspertyzy toksykologicznej:

 • oznaczenie alkoholu etylowego w materiale pobranym od osób żywych i pośmiertnym – termin oczekiwania około 2 tygodnie
 • wykonanie kompleksowych badań toksykologicznych materiału pobranego przyżyciowo lub materiału zabezpieczonego w czasie sekcji zwłok – termin oczekiwania około 1,5 – 2 miesięcy
 • wykonanie badań przesiewowych krwi czy moczu w kierunku podstawowych grup narkotyków i leków – termin oczekiwania około 1 tygodnia
 • identyfikacja dowodów rzeczowych zabezpieczonych na rynku narkotykowym wraz z ocena ilościową kontrolowanej substancji psychoaktywnej – termin oczekiwania około 2 tygodnie
 • opiniowanie aktowe w sprawach nietrzeźwości, nadużywania substancji kontrolowanych Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii czy środków działających podobnie do alkoholu – termin oczekiwania około 1,5 – 2 miesięcy


W sytuacjach szczególnych istnieje możliwość negocjacji czym jest hepatitis C.

 
Designed by Business wordpress themes and freepoker.